oferta

Tenslab Sp. z o. o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp. k. to dynamicznie rozwijające się laboratorium badań niszczących i nieniszczących. Naszą działalność opieramy na systemie zarządzania jakością PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Oferujemy naszym klientom szereg usług związanych z badaniami wytrzymałościowymi połączeń spawanych i wyrobów hutniczych, badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe, badania korozyjności, mobilną analizę składu chemicznego stali metodą OES oraz ekspertyzy techniczne. 

 

próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem wytrzymałości materiałów. Badanie polega na rozciąganiu znormalizowanej próbki w przeciwnych kierunkach, ze stałym obciążeniem aż do jej zerwania. Podczas badania wykonywany jest wykres obciążenia F [N] do zmiany długości próbki ΔL [mm], dzięki czemu jesteśmy w stanie wyznaczyć podstawowe parametry analizowanego materiału (bądź połączenia spawanego). Określamy takie parametry jak: przewężenie procentowe przekroju Z [%], wydłużenie procentowe po rozerwaniu A [%], największa siła Fm [N], wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa], górna granica plastyczności ReH [MPa], umowna granica plastyczności Rp [MPa].

Wykonujemy statyczną próbę rozciągania według standardów:

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

PN-EN ISO 5178:2019-04

PN-EN ISO 4136:2013-05

PN-EN 10164:2018-11

PN-EN ISO 9018:2016-01

 

Próba zginania

Próbę zginania wykonuje się w celu określenia właściwości mechanicznych materiału, sprawdzenia plastyczności wyrobów hutniczych oraz wykrycia wad w połączeniach spawanych i zgrzewanych.

Próba polega na trójpunktowym zginaniu próbki do odpowiedniego kąta (najczęściej 180o). Próbki po zginaniu obserwowane są pod kątem wystąpienia nieciągłości. Parametry badania zależą od grubości, rodzaju badanego materiału oraz norm / przepisów / szczególnych wymagań klienta.

Wykonujemy badanie na zginanie według standardu:

PN-EN ISO 7438:2016-03

PN-EN ISO 5173:2010 i PN-EN ISO 5173: 2010/A1:2012

Próba łamania

Próba łamania jest próbą technologiczną polegającą na złamaniu badanej próbki celem obserwacji przełomu, oraz określenia jakości przetopu (niezgodności spawalniczych). Próbę łamania wykonujemy na maszynie wytrzymałościowej, stopniowo obciążając złącze spawane aż do jego złamania. Badanie to ma szczególne znaczenie w przypadku egzaminowania spawaczy, jest jedną z częściej wykonywanych prób w tym celu. 

Próbę łamania wykonujemy według:
PN-EN ISO 9017:2018-03

pomiary twardości

Badanie twardości polega na pomiarze zdolności materiału do stawiania oporu przy odkształcaniu plastycznym wywoływanym przez nacisk wgłębnika. Po pomiarze geometrii, powstałego odcisku określa się twardość materiału. Najczęściej spotykanymi metodami badań twardości materiałów metalowych są metody: Vickersa, Rockwella oraz Brinella. 

Pomiary twardości w spawalnictwie pełnią ważną rolę. Pozwalają bowiem ocenić czy w miejscach narażonych na wysokie temperatury nie doszło do zbytniego utwardzenia materiału.

Badanie to wykonuje się na odpowiednio przygotowanych zgładach, tak, aby możliwe było wykonanie precyzyjnych pomiarów odcisków w wyznaczonych strefach spoiny.

Wykonujemy badanie twardości według standardów: 
PN-EN ISO 6507-1:2018-05 dla metody Vickersa
PN-EN ISO 6508-1:2016-10 dla metody Rockwella
PN-EN ISO 6506-1:2014-12 dla metody Brinella 
PN-EN ISO 9015-1:2011 dla badań twardości połączeń spawanych (metoda Vickersa)

próba udarności

Udarnością nazywamy odporność materiału na pękanie pod wpływem obciążenia dynamicznego. Istotnym czynnikiem w badaniach udarności jest temperatura badania. Badania udarności wykonujemy w temperaturze pokojowej, w temperaturze obniżonej do -60oC i w temperaturze ciekłego azotu (-196oC). Zazwyczaj spadek temperatury badania wpływa na zwiększenie kruchości materiału. 

Badania wykonuje się na znormalizowanych próbkach z naciętym karbem (V lub U) oraz z użyciem różnych bijaków (z końcówką o średnicy 2 mm dla metody ISO oraz z końcówką o średnicy 8 mm dla metody ASTM). Po wykonaniu próby, możemy określać rozszerzenie boczne (lateral extension) dla próbek. 

Badania udarności wykonujemy według standardów:
PN-EN ISO 148-1:2017-02

PN-EN ISO 9016:2013-05

ASTM E23-16B

Badania metalograficzne

Badania wykonuje się na zgładach metalograficznych specjalnie przygotowanych, tak aby umożliwić przeprowadzanie badań makro i mikroskopowych. Próbki poddaje się szlifowaniu, i/lub polerowaniu, i/lub trawieniu.

Badania metalograficzne makroskopowe mają na celu ocenę makrostruktury złącza spawanego (spoiny, strefy wpływu ciepła i materiału rodzimego), wykrycie niezgodności spawalniczych oraz sprawdzenie poprawności wykonania złącza. Badania wykonuje się okiem nieuzbrojonym przy użyciu szkła powiększającego lub z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego.

Badanie metalograficzne mikroskopowe wykonuje się przede wszystkim w celu  ujawnienia obecności mikropęknięć, wydzieleń węglików, azotków oraz faz międzymetalicznych na granicach ziaren. Badania wykonuje się przy użyciu mikroskopu metalograficznego.


Ocena jakości spoin w mikro i makrostrukturze wykonywana jest przez doświadczony i wykwalifikowany personel Laboratorium Tenslab. 

Badania metalograficzne wykonujemy według standardów: 
PN-EN ISO 17639:2013-12

Badania zawartości ferrytu

 

Zawartość ferrytu z punktu widzenia konstruktorów jest istotną właściwością materiałów stalowych. Zbyt mała lub zbyt duża zawartość ferrytu może wpływać na własności materiałów, takie jak: wytrzymałość, odporność na korozję czy pękanie spoin w wysokich temperaturach (stale duplex). 

Badanie zawartości ferrytu metodą powierzchniową ferrytoskopem działa na zasadzie pomiaru właściwości magnetycznych materiału, pomiary wykonuje się na odpowiednio oczyszczonych próbkach. Posiadamy ferrytoskop, zarówno do badań zawartości ferrytu w Laboratorium, jak również do badań w terenie. 

Drugą metodą badania zawartości ferrytu w stalach jest metoda mikroskopowa. Polega ona na odpowiednim przygotowaniu zgładu do analizy mikrostruktury, a następnie jej obserwacji pod mikroskopem metalograficznym i pomiarze widocznej zawartości ferrytu na analizowanej powierzchni badania. 

Badania zawartości ferrytu wykonujemy według standardów:
ASTM E562-11

ASTM E1245-03(2016)

PN-EN ISO 17655:2004

PN-EN ISO 8249:2018-11

Badania składu chemicznego

Badanie składu chemicznego stali wykonujemy na mobilnym i stacjonarnym spektrometrze iskrowym OES. Metoda polega na wzbudzeniu badanego materiału przez iskrę, a następnie analizę widma uzyskanego promieniowania. Posiadamy programy do badania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych, żeliwa, stopów miedzi, tytanu, niklu, kobaltu oraz aluminium. W zakres badanych pierwiastków wchodzą zarówno pierwiastki metaliczne, jak i niemetale (węgiel, fosfor, siarka i azot).

Nasze urządzenie pozwala na precyzyjną analizę składu chemicznego metali zarówno w Laboratorium, jak i na konstrukcjach czy w zakładach produkcyjnych. Urządzenie wyposażone jest w dwie sondy do badań, jedną do generalnej analizy stali i wytopów nieżelaznych, drugą do precyzyjnej analizy składu chemicznego stali i zawartych w niej zanieczyszczeń. 

Zakresy wykrywalności pierwiastków dla programu stali konstrukcyjnych i nierdzewnych:
 
W celu zapewnienia najwyżej jakości usługi, przed każdym badaniem wykonujemy sprawdzenie urządzenia na certyfikowanych wzorcach odniesienia (CRM). Analizę wykonujemy według własnej procedury badawczej oraz wg standardów:

PN-H-04045:1997

PN-EN 15079:2015-07

PN-EN 14726:2019-04

Badania korozyjności

Badania korozyjności są przeprowadzane w celu uzyskania informacji, jak dany metal lub złącze spawane zachowuje się w środowisku korozyjnym. 

Badania korozyjności wykonujemy według standardów: 
ASTM G48-11(2015)
ASTM A262-02
NORSOK M-601
PN-EN ISO 3651-1:2004
PN-EN ISO 3651-2:2004

Badania chropowatości powierzchni

Pomiary chropowatości wykonujemy specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniem. Chropowatość jest jedną z istotnych cech powierzchni metali, szczególnie gdy badane elementy przechodziły wcześniej przez obróbkę mechaniczną bądź termiczną (na przykład cięcie termiczne). Badanie chropowatości pozwala wyznaczyć podstawowe parametry powierzchni, takie jak: 
Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej Ra 
oraz wysokość chropowatości według dziesięciu punktów profilu – Rz

 

badania wg. pn-en 1090-2

Nasza oferta w ramach badań wg PN-EN 1090-2 obejmuje:

- Badanie przydatności procesu cięcia termicznego,

- Badanie próbek po prostowaniu termicznym,

- Pomiary geometryczne otworów.

Obróbka mechaniczna próbek

Posiadamy dział obróbki mechanicznej, pozwalający na precyzyjne wycięcie próbek i ich obróbkę mechaniczną.

Obróbka cieplna

Posiadamy piec komorowy do obróbki cieplnej:
wymiary komory grzejnej: 400 szer. x 320 wys. x 600 głęb. mm
temperatura maksymalna obróbki cieplnej: 1200 °C
możliwość programowania dowolnego cyklu cieplnego
możliwość rejestracji danych oraz wykonanie wykresu T=f(t).

Badania nieniszczące

Badania wizualne VT

Badania wizualne złączy spawanych VT są podstawowym sposobem kontroli wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Jako badanie wizualne określa się czynność umiejscowienia i oceny wszelkich niezgodności występujących na powierzchni badanego obiektu. Badamy wizualnie złącza spawane, wyroby walcowane i odkuwki na zgodność z normami lub specyfikacją klienta. Do badania miejsc niedostępnych dla nieuzbrojonego oka używamy wideoskopu.

Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.

Badania penetracyjne PT

Badania penetracyjne (PT, DPI) pozwalają wykryć wady powierzchniowe wszelkiego rodzaju materiałów i wyrobów. Metoda ta stosowana jest głównie do materiałów paramagnetycznych, przede wszystkim stali stopowych i stopów aluminium. Najlepsze efekty uzyskuje się dla materiałów gładkich, nieporowatych, takich jak wyroby walcowane, kute oraz ciągnione. Przed badaniem wymagane jest bardzo dokładne oczyszczenie badanej powierzchni z wszelkiego rodzajów zanieczyszczeń: rdzy, tłuszczów. Niemożliwe jest wykonanie badania przez najcieńszą powłokę farby. Istnieje możliwość wykonania badania szczelności metodą penetracyjną. Oferujemy badania przy użyciu odczynników renomowanych producentów, również w temperaturach poniżej 0ºC.

Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Metoda magnetyczno-proszkowa (MT, MPI) pozwala wykrywać wady powierzchniowe i podpowierzchniowe (do około 2 mm pod powierzchnią) w materiałach ferromagnetycznych. Jest to najpowszechniej stosowana metoda do wykrywania wad powierzchniowych na konstrukcjach stalowych. Badania magnetyczno – proszkowe nie wymagają tak dokładnego przygotowania powierzchni jak w przypadku badań penetracyjnych. Dopuszczalna jest powłoka lakiernicza, która łącznie z podkładem do badań MT nie może przekraczać 50 µm.
Badania magnetyczno-proszkowe można przeprowadzać w świetle białym oraz w promieniowaniu UV (badając w UV można osiągnąć większą czułość badania).
Typowym zastosowaniem tej metody jest badanie złączy spawanych, odkuwek (np. wały: korbowe, napędowe, pośrednie; trzony sterowe; korbowody; śruby), oraz odlewów (np. zawiesia sterów, korpusy silników, obudowy łożysk) w trakcie procesu wytwarzania jak i w eksploatacji.

Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.

Badania radiograficzne RT

Metoda radiograficzna (RT, X-ray) umożliwia wykrycie wewnętrznych wad objętościowych (braki przetopów, porowatości, zażużlenia) w różnorodnych materiałach. Najpopularniejsze materiały prześwietlane to stal, stopy aluminium i stopy miedzi. Stosowana głównie do badania złączy doczołowych elementów płaskich i rurowych.
Maksymalna grubość prześwietlanego przez nas materiału wynosi 50 mm dla stali.

Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.

Badania ultradźwiękowe UT

Metoda ultradźwiękowa (UT) stosowana jest głównie do wykrywania niezgodności wewnętrznych złączy spawanych stalowych, odlewów staliwnych, odlewów z żeliwa sferoidalnego, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie takich jak: blachy, pręty, dwuteowniki. Jest to bardzo dobra metoda do wykrywania wad płaskich takich jak pęknięcia, rozwarstwienia, przyklejenia, braki przetopu.
Badania ultradźwiękowe są jednymi z najczęściej wykorzystywanych w przemyśle budowy konstrukcji pływających i lądowych oraz przy badaniu części maszyn. Powodem tego jest relatywnie niska cena i duża szybkość badania w porównaniu z badaniami rentgenowskimi. Klient otrzymuje wynik badania natychmiast po zakończeniu kontroli.
Do badań ultradźwiękowych wykorzystujemy sprzęt tylko najlepszych europejskich i amerykańskich producentów.
Oprócz standardowych badań ultradźwiękowych techniką echa wykorzystujemy coraz chętniej wykorzystywane techniki ultradźwiękowe: Phased Array oraz TOFD.

Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.

Wyróżnia nas kompleksowość

Oferta laboratorium badań wytrzymałościowych tenslab