Skip to main content
Identyfikacja polimeru FTIR

Identyfikacja polimeru FTIR

Identyfikacja polimeru za pomocą spektroskopii w podczerwieni – FTIR

Jedną z szeroko stosowanych metod identyfikacji polimerów jest spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera. Metoda ta dostarcza informacji o badanym materiale w postaci widma, czyli wykresu zależności wielkości absorpcji od energii promieniowania wyrażonej najczęściej za pomocą liczby falowej w cm-1.

Widma w podczerwieni są charakterystyczne dla konkretnych związków chemicznych. Porównywanie widma badanej próbki materiału z wcześniej przygotowaną biblioteką widm jest jednym ze sposobów identyfikacji związków za pomocą spektroskopii w podczerwieni. Aby zidentyfikować materiał wyjściowy w kompozycjach polimerowych, stosuje się technikę nakładania widma badanej próbki z widmem polimeru wyjściowego i określa współczynnik korelacji.

Jakościowa interpretacja widm w podczerwieni pozwala na:

  • identyfikację polimeru – polega zwykle na porównaniu z widmem znanych polimerów, które są podawane w katalogach
  • ustalenie struktury makrocząsteczki – ma to na celu określenie ewentualnego izomeru cis lub trans oraz taktyczności polimeru
  • badania procesów polimeryzacji, kopolimeryzacji, modyfikacji polimerów, zmian struktury polimeru pod wpływem różnych czynników – polegają na wykonywaniu widm podczas trwania tego procesu i obserwacji zaniku oraz pojawiania się odpowiednich pasm.
Sprawdź także:  Próba rozciągania wg ISO 37