Właściwości systemów malarskich

Właściwości systemów malarskich

Laboratoryjne metody badań właściwości ochronnych systemów malarskich realizowane zgodnie z ISO 12944-6

W celu zapewnienia niezbędnej ochrony przed korozją konstrukcji ważnym aspektem jest dobór odpowiedniego systemu malarskiego. W tym celu należy wykonać badania właściwości stosowanych systemów malarskich.

Przeprowadzenie badań określonych w przywołanym dokumencie normatywnym pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy wybrany system spełni swoje zastosowanie przez określony przedział czasu dla danej kategorii korozyjności środowiska, zależnej od planowanych warunków eksploatacji.

Nasze laboratorium realizuje procedury określone w reżimie badawczym 1. Weryfikacja odbywa się poprzez eksponowanie próbek w atmosferze kondensacji wilgoci (ISO 6270-1), a także badaniu w rozpylonej solance obojętnej (ISO 9227). Testy przyczepności powłoki (ISO 4624, ISO 2409) przeprowadzane są zarówno przed, jak i po ekspozycji, a uzyskiwane wartości muszą spełniać zdefiniowane wymagania normatywne. Po ekspozycji przeprowadzana jest ocena wizualna powstałych zniszczeń korozyjnych zgodnie z odpowiednimi częściami normy ISO 4628. W przypadku pozytywnego przejścia badań z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dany system powłokowy charakteryzuje się odpowiednią trwałością dla określonego środowiska.

Więcej informacji odnośnie badań: ISO 9227, ISO 6270-1, ISO 2409, ISO 4624, ISO 4628

Sprawdź także:  Badania kondensacyjne - odporność na wilgoć