Siatka nacięć

Przyczepność jest jedną z najważniejszych właściwości systemów powłokowych, decydującą o trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego. Istnieje wiele metod badania adhezji powłok do podłoża, do których zalicza się m.in. siatka nacięć. 

Siatka nacięć

Jakie są zasady jej stosowania i interpretacji uzyskanych wyników?

Firma Tenslab specjalizuje się w kontroli jakości powłok malarskich zgodnie z normami technicznymi. Wykonujemy badania przyczepności powłok metodą siatki nacięć z oceną stopnia uszkodzenia powłoki wg normy ISO 16276-2. Zapraszamy do współpracy!

Metoda badania przyczepności powłoki metodą siatki nacięć

Badanie przyczepności powłoki za pomocą siatki nacięć polega na wykonaniu serii równoległych nacięć w powłoce do podłoża za pomocą narzędzia tnącego, wyposażonego w ostrza o określonym rozstawie 1, 2 lub 3 mm. Rozstaw ostrzy dobierany jest w zależności od grubości badanej powłoki malarskiej. Dla powłok o grubości do 60 μm stosuje się ostrza o rozstawie 1 mm, w przedziale grubości od 60 do 120 μm – ostrze 2 mm, a dla powłok o grubości powyżej 120 i poniżej 250 μm – ostrze 3 mm.

Następnie, prostopadle do nacięć wykonuje się kolejne cięcia, tworząc wzór siatki. Siła docisku ostrza do badanej powierzchni powinna wynosić 5-10 N. Dla uzyskania powtarzalnych wyników, zaleca się używanie szablonów z prowadnicą dla narzędzia tnącego.

Po wykonaniu siatki nacięć,  powłokę poddaje się ocenie wzrokowej, w celu zidentyfikowania występujących typów uszkodzeń oraz określenia stopnia ich nasilenia. Ocena ma charakter porównawczy i opiera się na wzorcach przedstawionych w normie ISO 16276-2.

Typy uszkodzeń powłoki w badaniach przyczepności metodą siatki nacięć

 • Typ 0 – brak zmian w obrębie kratki.
 • Typ 1 – niewielkie pęknięcia wokół krawędzi nacięć.
 • Typ 2 – oderwanie powłoki na krawędziach siatki z odsłonięciem podłoża.
 • Typ 3 – oderwanie powłoki w całym polu siatki z odsłonięciem podłoża.

Ocena stopnia uszkodzenia powłoki w badaniach przyczepności metodą siatki nacięć

Aby określić stopień uszkodzenia powłoki malarskiej, dla każdego występującego typu uszkodzenia należy policzyć liczbę kratek, w których ono występuje oraz wyrazić jego udział procentowy w ogólnej liczbie kratek siatki nacięć.

Sprawdź także:  NSS test - kompleksowe badanie odporności korozyjnej metali i stopów

Przykładowy wynik badania może przedstawiać się następująco:

 • Typ 0 – 70%
 • Typ 1 – 20%
 • Typ 2 – 5%
 • Typ 3 – 5%

Zgodnie z normą ISO 16276-2, powłoka charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, jeżeli udział pól siatki bez pęknięć i odspojeń (typ 0-1) wynosi co najmniej 80%. Natomiast przyczepność ocenia się jako niedostateczną, gdy typ 2-3 stanowi ponad 65% powierzchni siatki.

Dodatkowe informacje

Do oceny stopnia uszkodzenia powłoki i jej adhezji do podłoża bardzo pomocne mogą być także badania uzupełniające, takie jak:

 • pomiar grubości powłoki metodą indukcji magnetycznej (podłoża ferromagnetyczne), prądów wirowych (podłoża nieferromagnetyczne) lub mikroskopową (podłoża ferromagnetyczne i nieferromagnetyczne),
 • badanie szczelności powłok (ocena porowatości suchych powłok),
 • analizy laboratoryjne składu powłoki i przygotowania podłoża.


Kompleksowe podejście do kontroli systemów malarskich pozwala na rzetelną ocenę ich jakości i trwałości.

Firma Tenslab zapewnia pełen pakiet badań powłok zgodny z wymaganiami Klienta i dokumentami normatywnymi. Zapraszamy do kontaktu!