eng
Badania niszczące
 • → STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

  Statyczna proba rozciagania metali i połaczeń spawanychStatyczna próba rozciągania jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem wytrzymałości materiałów. Badanie polega na rozciąganiu znormalizowanej próbki w przeciwnych kierunkach, że stałym obciążeniem aż do jej zerwania. Podczas badania wykonywany jest wykres obciążenia F[N] do zmiany długości próbki ΔL [mm], dzięki czemu jesteśmy w stanie wyznaczyć podstawowe parametry analizowanego materiału (bądź połączenia spawanego), takie jak: Przewężenie próbki Z (%), wydłużenie A (%), Siła zrywająca Fm [N], wytrzymałość na rozciąganie Rm (MPa), górna granica plastyczności ReH (MPa), umowna granica plastyczności przy wydłużeniu nieproporcjonalnym Rp [MPa]. Określamy również miejsce miejsce zerwania próbki.
  Wykonujemy statyczną próbę rozciągania według standardów:
  PN-EN ISO 6892-1 2016-09
  PN-EN 876-1999P
  PN-EN 4136:2013-05E
 • → PRÓBA ZGINANIA METALI I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

  Statyczna próba rozciągania badanie zginania i próba łamania Próbę zginania wykonuję się w celu określenia właściwości mechanicznych materiału, sprawdzenia plastyczności wyrobów hutniczych oraz wykrycia wad w połączeniach spawanych i zgrzewanych.

  Próba polega na zgięciu odpowiednio przygotowanej do odpowiedniego kąta (120 według normy PM-EN ISO 15614-1), bądź do wystąpienia pęknięcia przekraczającego 20% szerokości próbki, ale o minimalnej długości 5 mm). Średnica wałka zginającego zależy od grubości badanego materiału. Próba zginania znajduje zastosowanie również w próbach technologicznych.

  Wykonujemy badanie na zginanie według standardu:
  PN-EN ISO 7438:2016-03
 • → PRÓBA ŁAMANIA

  Statyczna próba rozciągania badanie zginania i próba łamaniaPróba łamania jest próbą technologiczną polegającą na złamaniu badanej próbki celem obserwacji przełomu, oraz określenia jakości przetopu (niezgodności spawalniczych). Próbę łamania wykonujemy na maszynie wytrzymałościowej, stopniowo obciążając złącze spawane aż do jego złamania. Badanie to ma szczególne znaczenie w przypadku egzaminowania spawaczy, jest jedną z częściej wykonywanych prób w tym celu.

  Próbę łamania wykonujemy według:
  PN-EN 9017:2014-01
 • → POMIARY TWARDOŚCI METALI I ZŁĄCZY SPAWANYCH

  Pomiary twardosci metali i połaczen spawanychBadanie twardości polega punktowym odkształceniu materiału odpowiednim wgłębnikiem, a następnie zmierzeniu powstałego odcisku który, w zależności od rodzaju materiału, jest różnej wielkości. Najczęściej spotykanymi metodami badań twardości materiałów metalowych są metody: Vickersa, Rockwella oraz Brinella.

  Pomiary twardości w spawalnictwie pełnią ważną rolę. Pozwalają bowiem ocenić czy w miejscach narażonych na wysokie temperatury nie doszło do zbytniego utwardzenia materiału.

  Badanie to wykonuje się na odpowiednio przygotowanych zgładach, tak, aby możliwe było wykonanie precyzyjnych pomiarów odcisków w wyznaczonych strefach spoiny.

  Wykonujemy badanie twardości według standardów:
  PN-EN ISO 6507-1:2007P dla metody Vickersa
  PN-EN ISO 6508-1:2016-10 dla metody Rockwella
  PN-EN 6506-1:2014-12 dla metody Brinella
  PN-EN ISO 9015-1:2011E Wymagania dla badań twardości połączeń spawanych (metoda Vickersa)
 • → PRÓBA UDARNOŚCI METALI I ZŁĄCZY SPAWANYCH

  Proba udarnosci metali i złaczy spawanychUdarnością nazywamy własność na pękanie materiału pod obciążeniem dynamicznym. Istotnym czynnikiem w badaniach udarności jest temperatura badania. Badania udarności wykonujemy zarówno w temperaturze pokojowej, jak i obniżonej (do -196 C). Zazwyczaj spadek temperatury badania wpływa na zwiększenie kruchości materiału.

  Badania wykonuje się na znormalizowanych próbkach z naciętym karbem (V lub U), oraz z użyciem różnych bijaków (z końcówką o średnicy 2 mm dla metody ISO oraz z końcówką o średnicy 8 mm dla metody ASTM). Po wykonaniu próby, w niektórych przypadkach ocenia się jakość przełomu.

  Badania udarności wykonujemy według standardów:
  PN-EN ISO 148-2:2009E
  ASTM E23
 • → BADANIA METALOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH

  Badania metalograficzne złaczy spawanychW celu wykrycia wad spawalniczych oraz niezgodności w mikrostrukturze złącz spawanych wykonuje się badania makroskopowe oraz mikroskopowe. Badania wykonuje się na odpowiednio przygotowanych próbkach (wyszlifowanych, wypolerowanych, wytrawionych) na przekroju poprzecznym spoiny.

  Precyzyjne pomiary geometryczne przekroju złącza spawanego są niezbędne do prawidłowej oceny jakości złącza. Dlatego do takich pomiarów wykorzystujemy mikroskop stereoskopowy z możliwością pomiarów w specjalnie do tego przeznaczonym oprogramowaniu.

  Ocena jakości spoin w mikro i makrostrukturze wykonywana jest przez doświadczony i wykwalifikowany personel Laboratorium Tenslab.

  Badania metalograficzne wykonujemy według standardów:
  PN-EN ISO 17639:2013-12A
 • → BADANIE ZAWARTOŚCI FERRYTU

  BADANIE MIKROSKOPOWE I POWIERZCHNIOWE ZAWARTOŚCI FERRYTUZawartość ferrytu z punktu widzenia konstruktorów jest istotną właściwością materiałów stalowych. Zbyt mała lub zbyt duża zawartość ferrytu może wpływać na własności materiałów, takie jak: wytrzymałość, odporność na korozję czy pękanie spoin w wysokich temperaturach (stale duplex).

  Badanie zawartości ferrytu metodą powierzchniową ferrytoskopem działa na zasadzie pomiaru właściwości magnetycznych materiału, pomiary wykonuje się na odpowiednio oczyszczonych próbkach. Posiadamy ferrytoskop, zarówno do badań zawartości ferrytu w Laboratorium, jak również do badań w terenie.

  Drugą metodą badania zawartości ferrytu w stalach jest metoda mikroskopowa. Polega ona na odpowiednim przygotowaniu zgładu do analizy mikrostruktury, a następnie jej obserwacji pod mikroskopem metalograficznym i pomiarze widocznej zawartości ferrytu na analizowanej powierzchni badania.

  Badania zawartości ferrytu wykonujemy według standardów:
  ASTM E562 ISO 17655
 • → POMIARY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI

  POMIARY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNIPomiary chropowatości wykonujemy specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniem. Chropowatość jest jedną z istotnych cech powierzchni metali, szczególnie gdy badane elementy przechodziły wcześniej przez obróbkę mechaniczną bądź termiczną (na przykład cięcie termiczne). Badanie chropowatości pozwala wyznaczyć podstawowe parametry powierzchni, takie jak:
  Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej Ra
  oraz wysokość chropowatości według dziesięciu punktów profilu – Rz
 • → BADANIE PRZYDATNOŚCI PROCESÓW CIEPLNYCH

  Nasza oferta w ramach badań według EN 1090 obejmuje:
  Badanie przydatności procesu cięcia termicznego według EN 1090
  Badanie przydatności procesu prostowania płomieniowego według EN 1090
  Pomiary geometryczne otworów wierconych według EN 1090
 • → BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO

  Badanie skladu chemicznegoBadanie składu chemicznego stali wykonujemy na mobilnym spektrometrze iskrowym OES. Metoda polega na wzbudzeniu badanego materiału przez iskrę, a następnie analizę widma uzyskanego promieniowania. Posiadamy programy do badania stali konstrukcyjnych, nierdzewnych, żeliwa, stopów miedzi, tytanu, niklu, kobaltu oraz aluminium. W zakres badanych pierwiastków wchodzą zarówno pierwiastki metaliczne, jak i niemetale (węgiel, fosfor, siarka i azot)

  Nasze urządzenie pozwala na precyzyjną analizę składu chemicznego metali zarówno w Laboratorium, jak i na konstrukcjach czy w zakładach produkcyjnych. Urządzenie wyposażone jest w dwie sondy do badań, jedną do generalnej analizy stali i wytopów nieżelaznych, drugą do precyzyjnej analizy składu chemicznego stali i zawartych w niej zanieczyszczeń.

  Zakresy wykrywalności pierwiastków dla programu stali konstrukcyjnych i nierdzewnych:

  W celu zapewnienia najwyżej jakości usługi, przed każdym badaniem wykonujemy sprawdzenie urządzenia na certyfikowanych wzorcach odniesienia (CRM). Analizę wykonujemy według własnej procedury oraz według standardu PN-H-04045:1997 oraz według własnej procedury badawczej.
 • → BADANIE KOROZYJNOŚCI

  Badanie korozyjnościBadania korozyjności są przeprowadzane w celu uzyskania informacji, jak dany metal lub złącze spawane zachowa się w środowisku korozyjnym.

  Badania korozyjności wykonujemy według standardów:
  ASTM G48
  ASTM A262-02
  NORSOK M-601
  PN-EN ISO 3651-1:2004P
  PN-EN ISO 3651-2:2004P
Badania nieniszczące
 • → BADANIA WIZUALNE VT

  BADANIA WIZUALNE VTBadania wizualne złączy spawanych VT jest podstawowym sposobem kontroli wszelkiego rodzaju konstrukcji. Jako badanie wizualne określa się czynność umiejscowienia i oceny wszelkich niezgodności występujących na powierzchni badanego obiektu. Badamy wizualnie złącza spawane, wyroby walcowane, odkuwki na zgodność z normami lub specyfikacją klienta. Do badania miejsc niedostępnych dla nieuzbrojonego, oka używamy wideoskopu.

  Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.
 • → BADANIA PENETRACYJNE PT

  Badania penetracyjne (PT, DPI) pozwalają wykryć wady powierzchniowe wszelkiego rodzaju materiałów i wyrobów. Metoda ta stosowana jest głównie do materiałów nie ferromagnetycznych, przede wszystkim stali stopowych i stopów aluminium. Najlepsze efekty uzyskuje się dla materiałów gładkich, nieporowatych, takich jak wyroby walcowane, kute oraz ciągnione. Przed badaniem wymagane jest bardzo dokładne oczyszczenie badanej powierzchni z wszelkiego rodzajów nieczystości: rdzy, tłuszczów. Niemożliwe jest wykonanie badania przez najcieńszą powłokę farby. Istnieje możliwość wykonania badania szczelności metodą penetracyjną. Oferujemy badania przy użyciu odczynników renomowanych producentów, również w temperaturach poniżej 0ºC.

  Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.
 • → BADANIA MAGNETYCZNO - PROSZKOWE MT

  Metoda magnetyczno-proszkowa (MT, MPI) pozwala wykrywać wady powierzchniowe i podpowierzchniowe (do około 2 mm pod powierzchnią) w materiałach ferromagnetycznych. Jest to najpowszechniej stosowana metoda do wykrywania wad powierzchniowych na konstrukcjach stalowych. Badania magnetyczno – proszkowe nie wymagają tak dokładnego przygotowania powierzchni jak w przypadku badań penetracyjnych. Dopuszczalna jest powłoka lakiernicza, która łącznie z podkładem do badań MT nie może przekraczać 50 µm.
  Badania magnetyczno-proszkowe można przeprowadzać w świetle białym oraz w promieniowaniu UV (badając w UV można osiągnąć większą czułość badania).
  Typowym zastosowaniem tej metody jest badanie złączy spawanych, odkuwek (np. wały: korbowe, napędowe, pośrednie; trzony sterowe; korbowody; śruby), oraz odlewów (np. zawiesia sterów, korpusy silników, obudowy łożysk) w trakcie procesu wytwarzania jak i w eksploatacji.

  Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.
 • → BADANIA RADIOGRAFICZNE RT

  BADANIA RADIOGRAFICZNE RT (RENTGENOWSKIE I IZOTOPOWE IR-192, SE-75)Metoda radiograficzna (RT, X-ray) umożliwia wykrycie wewnętrznych wad objętościowych (braki przetopów, porowatości, zażużlenia) w różnorodnych materiałach. Najpopularniejsze materiały prześwietlane to stal, stopy aluminium i miedź. Stosowana głównie do badania spoin doczołowych elementów płaskich i rurowych.
  Maksymalna grubość prześwietlanego przez nas materiału wynosi 50 mm dla stali. Podczas badań, ze względu na szkodliwe działanie promieniowania rentgenowskiego, konieczne jest opuszczenie terenu badań przez innych pracowników.

  Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.
 • → BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE UT

  BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE UTMetoda ultradźwiękowa (UT) stosowana jest głównie do wykrywania niezgodności wewnętrznych złączy spawanych stalowych, odlewów staliwnych, odlewów z żeliwa sferoidalnego, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie takich jak: blachy, pręty, dwuteowniki. Jest to bardzo dobra metoda do wykrywania wad płaskich takich jak pęknięcia, rozwarstwienia, przyklejenia, braki przetopu.
  Badania ultradźwiękowe są jednymi z najczęściej wykorzystywanych w przemyśle budowy konstrukcji pływających i lądowych oraz przy badaniu części maszyn. Powodem tego jest relatywnie niska cena i duża szybkość badania w porównaniu z badaniami rentgenowskimi. Klient otrzymuje wynik badania natychmiast po zakończeniu kontroli.
  Do badań ultradźwiękowych wykorzystujemy sprzęt tylko najlepszych europejskich i amerykańskich producentów.
  Oprócz standardowych badań ultradźwiękowych techniką echa wykorzystujemy coraz chętniej wykorzystywane techniki ultradźwiękowe: Phased Array oraz TOFD

  Badania nieniszczące wykonujemy we współpracy z firmą Navitest sp. z o. o.
Obróbka mechaniczna próbek
OBRÓBKA MECHANICZNA PRÓBEKPosiadamy dział obróbki mechanicznej, pozwalający na precyzyjne wycięcie próbek i ich obróbkę mechaniczną.
Obróbka cieplna
OBRÓBKA CIEPLNAPosiadamy piec komorowy do obróbki cieplnej:
wymiary komory grzejnej: 400 szer. x 320 wys. x 600 głęb. mm
temperatura maksymalna obróbki cieplnej: 1250 °C
możliwość programowania dowolnego cyklu cieplnego
możliwość rejestracji danych oraz wykonanie wykresu t/h
Pracownia Łączności i Nawigacji

Testowanie obwodów elektronicznych

Pomiary EMC pre compliance

Testowanie wiązek kablowych ze złączami

Pomiar składowych harmonicznych generatorów

Pomiar parametrów nadajników RF

Pomiar parametrów odbiorników RF

Pomiar charakterystyk filtrów

Sprawdzenie parametrów anten

Sprawdzenie poprawności działania koderów/dekoderów  RF

Sprawdzenie parametrów impulsów wzorcowych

Montaż obwodów drukowanych THT

Montaż obwodów drukowanych SMD

Pomiary termowizyjne

Wykonywanie wiązek kablowych ze złączami i z testowaniem

TENSLAB LABORATIRUM WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Siedziba Główna:
UL. SNIEZNA 5 , 80-554 GDAŃSK
tel. : +48 58 380 86 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODDZIAŁ SZCZECIN:
STOCZNIA SZCZECIŃSKA
UL. ANTOSIEWICZA 1, 71-642 SZCZECIN
TEL.: +48 512 248 456 
EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Oddział Gdynia : 
Park Konstruktorów, pom. 0.09 
81-336, Gdynia 
ul. Czechosłowacka 3 
TEL.:  +48 58 573 38 29
EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LABORATORIUM WZORCUJĄCE
Park Konstruktorów
Ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia 
tel. : +48 58 380 06 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.tenslab.pl
© ALL RIGHTS RESERVED